Gratis verzending in NL en Benelux vanaf € 75

Algemene voorwaarden

 

 

Artikel 1 - Definities

1. Bedenktijd; de termijn waarbinnen jij 'als consument' gebruik kan maken van jouw herroepingsrecht

2.Dag: kalenderdag

3.Consument; de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs- ambacht- of beroepsactiviteit

4. Digitale inhoud; gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden

5.Duurovereenkomst; een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode

6. Duurzame gegevensdrager; elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail – dat jij of Puabi in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt

7.Herroepingsrecht; de mogelijkheid van jou 'als consument' om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand

8. Ondernemer; de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan jou aanbiedt

9.Overeenkomst op afstand; een overeenkomst die tussen ondernemer en consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand

 1. Techniek voor communicatie op afstand; middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. 

  1. Modelformulier voor herroeping; het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam onderneming: Puabi

Vestigingsplaats: Haarlem, Nederland

KVK: 81389892

BTW: NL003554226B20

Email: info@puabi.nl

 

 

 

Artikel 3- Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Puabi en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen jou en Puabi.

 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan jou beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar jij van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kennis kan nemen en dat zij op jouw verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

 1. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan jij in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor jou het meest gunstig isArtikel 4-Het aanbod

 1. Onder het aanbod van Puabi wordt verstaan het product in de webshop met daarbij behorende prijs. Indien een aanbod onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door jou mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Puabi niet.

 3. De gebruikte afbeeldingen van Puabi, zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Echter door verschillende lichtomstandigheden en monitoren kan Puabi niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Ook geldt voor de edelstenen door hun natuurlijke en bijzondere kenmerken geen precisie tussen hetzelfde soort stenen bestaat.

 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor jou duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5-De overeenkomst

1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding doorjou van het aanbod van Puabi en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.Puabi bevestigt zo snel mogelijk na het plaatsen van jouw bestelling de ontvangst van jouw bestelling. Tot het moment van ontvangst van deze bestelbevestiging en het pakket niet aan PostNL overgedragen is, heb je de mogelijkheid om je bestelling te annuleren. 1. Puabi treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Puabi zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 2. Puabi kan binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of jij aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Puabi op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 3. Puabi zal uiterlijk bij levering van het product, jou de volgende informatie, elektronisch of op zodanige wijze dat deze door de jou op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen.

 4. Contactgegevens waar jij terecht kan met je eventuele vragen, klachten of voor meer informatie.

 5. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop jij van jouw herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 6. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 7. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

 8. indien jij een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. Zie ook onderaan deze algemene voorwaarden


 

Artikel 6-Herroepingsrecht :

 1. Jij hebt de mogelijkheid een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 21 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.Puabi mag jou vragen naar de reden van herroeping, maar jou niet tot opgave van reden(en) verplichten.

 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat jij, of een vooraf door de jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 1. als jij in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Puabi mag, mits zij jou hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien Puabi jou de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

 2. Indien Puabi de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de jou heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 21 dagen na de dag waarop jij de informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7-Verplichtingen tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd dien jij zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Jij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat jij het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals jij dat in een winkel zou mogen doen.

 2. Als jij gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, dien je dit te melden binnen de bedenktermijn van 21 dagen aan Puabi, door middel van het modelformulier voor herroeping (zie onderaan deze voorwaarden) of op andere ondubbelzinnige wijze aan Puabi.

 3. Jij bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product en de verpakking die verder gaat dan toegestaan is in lid 1.

 4. Jij bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Puabi niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door jouw en kosten daarvan
1. Als jij gebruik maakt van de herroepingsrecht, meldt je dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Puabi.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 21 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, stuur jij het product terug. Je hebt de terugzend-termijn in elk
geval in acht genomen als je het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. Jij zendt het product terug met alle geleverde toebehoren indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou. Dat betekent als de verzending zoekraakt of beschadigt jij daarvoor verantwoordelijk bent.

 

Artikel 9 - Verplichtingen Puabi bij herroeping

 1. Als jij bij Puabi melding van herroeping maakt, zal Puabi jou hiervan zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging sturen.

 2. Als jij hebt gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Puabi de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 3. Puabi gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat door jou is gebruikt.

 

Artikel 10-Uitsluiting herroepingsrecht
Puabi sluit de volgende producten uit van het herroepingsrecht en dit zal tevens duidelijk vermelden bij het aanbod op de website:
1.Door hygiënische redenen kunnen oorbellen niet geretourneerd worden, en/of alle producten waarvan de verzegeling is verbroken.

2. Producten die volgens jou specificaties op maat zijn gemaakt (zoals bepaalde maat, materiaalkeuze en lengte van sieraad) die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van jouw individuele keuze of beslissing of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

 

Artikel 11-De prijs

 1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 3. In afwijking van het vorige lid kan Puabi producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Puabi geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.

 4. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 

Artikel 12-Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Puabi staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 2. Puabi staat er tevens niet voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 3. Onder extra garantie wordt verstaan ieder verbintenis van Puabi, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan jou bepaalde rechten en vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval Puabi is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de overeenkomst.

 

 Artikel 13-Levering en uitvoering

 1. Puabi zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat jij aan Puabi kenbaar heeft gemaakt.

 3. Puabi zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang jij hiervan uiterlijk 30 dagen nadat jouw bestelling geplaatst is een bericht.

 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Puabi het bedrag dat jij betaald heeft onverwijld maar uiterlijk binnen 14 dagen, terugbetalen.

 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Puabi tot het moment van bezorging aan jou of een vooraf aangewezen en aan Puabi bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 -Betaling
Jij hebt de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Puabi te melden.

 


Artikel 15 -Klachtenregeling

 1. Puabi beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen nadat je de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Puabi.

 3. Bij Puabi ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Puabi binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de jij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. Jij dient Puabi in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 16 -Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Puabi en jou waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van jou zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door jou op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de

overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan:

PUABI

Ierlandstraat 106

2034LP Haarlem

info@puabi.nlIk deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende producten herroep: 

 Ordernummer:

Besteld op (DD-MM-YYYY) :

Ontvangen op: (DD-MM-YYYY):

Reden van retour:

Naam ontvanger:

Adres ontvanger:

Email adres:

Telefoonnummer:

IBAN rekeningnummer:

Handtekening (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)

 

Plaats:

Datum: